Regulamin Mistrzów Gry

Go down

Pisanie autorstwa Skryba on Sob 02 Lut 2019, 17:08


Rozdział I
W ogólności o Mistrzach Gry i ich roli1. Mistrzem Gry jest osoba powołana przez Administrację w celu dbania o fabułę forum.
2. Mistrz Gry może w dowolnym czasie zrezygnować z pełnionej funkcji, ale usunięty może zostać tylko karnie i tylko przez Administrację.
3. Mistrz Gry nie może działać w jednej fabule jednocześnie jako Gracz i jako Mistrz Gry oraz powinien powstrzymać się z ogólną oceną działań, które mają istotny wpływ na jego postać.
4. Mistrz Gry korzysta ze swoich uprawnień mając na względzie dobro forum, jego fabuły i Graczy, z uwzględnieniem realiów świata przedstawionego, zasad logiki i zdrowego rozsądku oraz w miarę możliwości uwzględniając wolę Graczy.
5. Mistrz Gry powinien przekazywać Graczom wszystkie niezbędne informacje, o których postać Gracza powinna wiedzieć. W przypadku niewywiązania się przez Mistrza Gry z tego obowiązku, Gracz może żądać od Mistrza Gry uzupełnienia brakujących informacji.
Tego nie widać.a. W wypadku odmowy Mistrza Gry możliwe jest skierowanie sprawy do Administracji, która może nakazać Mistrzowi Gry udzielenie niezbędnych informacji.
Tego nie widać.b. Gracz nie może powoływać się na brak informacji, jeżeli takiego żądania nie zgłosił, chyba że nie mógł przewidzieć istnienia takiej informacji, a jej brak skutkował negatywnymi konsekwencjami dla jego postaci.
6. Mistrz Gry powinien unikać sytuacji, w których postać Gracza ponosi negatywne konsekwencje zdarzeń, na które Gracz nie mógł w żaden sposób zareagować. Takie sytuacje są jednak wyjątkowo dopuszczalne, jeżeli ma to służyć fabule, a negatywne skutki dla postaci Gracza nie będą trwałe.
7. Mistrz Gry oraz Gracze powinni ze sobą współpracować, co dotyczy w szczególności wzajemnej wymiany uwag, spostrzeżeń lub propozycji, a także powinni wzajemnie informować się o wszystkim co istotne.
8. W jednej fabule może równocześnie działać więcej niż jeden Mistrz Gry z tym, że nie mogą oni konkurować ze sobą w ramach posiadanych uprawnień. W szczególności dopuszczalne jest współdziałanie Mistrzów Gry przez podział obowiązków lub przemienne pisanie postów.
9. Osoba pełniąca funkcję Mistrza Gry przez przynajmniej rok może zostać zgłoszona do Administracji w celu nadania jej tytułu Starszego Mistrza Gry.
Tego nie widać.a. Tytuł jest nadawany przez Głównego Administratora po zebraniu opinii Graczy, którzy mieli do czynienia z danym Mistrzem Gry.
Tego nie widać.b. Nadanie tytułu oznacza uznanie zasług Mistrza Gry i jego wkładu w forum oraz postawy jaką prezentuje, a tym samym nie może on zostać nadany - a w przypadku nadania powinien być odebrany - gdy postawa Mistrza Gry nie jest właściwa, a w szczególności, gdy okazuje on publiczny brak szacunku dla innych użytkowników forum.
10. Osoba, która po raz pierwszy została powołana na funkcję Mistrza Gry odbywa okres próbny trwający pierwsze pół roku pełnienia funkcji.
Tego nie widać.a. W okresie próbnym Mistrzowi Gry wyznacza się Opiekuna spośród Mistrzów Gry, który powinien zapewnić nowemu Mistrzowi Gry wszelką niezbędną pomoc dotyczącą pełnionej funkcji.
Tego nie widać.b. Odwołania, zażalenia i skargi dotyczące Mistrza Gry na okresie próbnym są kierowane do Opiekuna i przez niego rozpatrywane.
Tego nie widać.c. Jednak w przypadku, gdyby Opiekun chciał wymierzyć karę zawieszenia, ostrzeżenia lub usunięcia z pełnionej funkcji, zwraca się o jej zatwierdzenie do Administracji, która bada zasadność tej kary.
Tego nie widać.d. Mistrz Gry na okresie próbnym może zwrócić się do Administracji o zmianę Opiekuna, przy czym powinien swoje stanowisko uzasadnić.


Rozdział II
O tym co wolno uczynić Mistrzowi Gry11. Mistrz Gry decyduje o zdarzeniach niezależnych od postaci oraz o wynikach działań postaci Graczy.
Tego nie widać.a. Gracz, który chce wykorzystać swoją Postać niezależną (NPC) w temacie innym niż ten, w którym przebywa jego postać, powinien zwrócić się do Mistrza Gry, by ten ją poprowadził. Sterowanie taką postacią przez Gracza jest zabronione.
12. Powyższe uprawnienia mogą być realizowane poprzez prowadzenie fabuły, a także czuwanie nad nią, gdy na jakimś etapie pisanie przez Mistrza Gry postów w każdej kolejce jest zbędne (nadzorowanie).
13. Mistrz Gry nie może kierować postacią Gracza z wyjątkiem okoliczności, w których sama postać nie byłaby w stanie pokierować swoimi działaniami. W żadnym jednak wypadku Mistrz Gry nie może podejmować za Gracza decyzji.


Rozdział III
W jakie wymyślne sposoby Mistrz Gry działa


Podrozdział 1 – Zdarzenia losowe

:
14. Mistrz Gry może bez podejmowania innych ingerencji w toczącą się fabułę zdecydować o wyniku zdarzeń, które zależą od losu i w takim przypadku stosuje się poniższe zasady.
15. Jeżeli Mistrz Gry działa z inicjatywy wszystkich zainteresowanych Graczy, może podjąć decyzję w sposób uznaniowy lub inny ustalony z Graczami, a jeżeli inicjatywa nie pochodzi od wszystkich, może podjąć decyzję w ten sposób po uzgodnieniu tego Graczami, od których nie pochodzi inicjatywa.
16. Jeżeli Mistrz Gry działa z własnej inicjatywy lub nie uzgodnił sposobu podjęcia decyzji z innymi Graczami, do podjęcia decyzji używa narzędzie do rzutu kością dostępnych na forum.
17. W wypadku powyższym Mistrz Gry pisze post w temacie, którego decyzja dotyczy lub gdy nie jest to możliwe, w specjalnym temacie przeznaczonym do rzutu kośćmi. W obu wypadkach post MG powinien być odpowiednio opisany, w sposób zapobiegający nieporozumieniom, w szczególności dotyczy to interpretacji wyniku rzutu kością oraz identyfikacji zdarzenia, którego rzut dotyczy.

Podrozdział 2 – Interwencja fabularna

:
18. Mistrz Gry może wtrącić się do toczącej fabuły w ten sposób, że zacznie ją prowadzić, w tym nadzorować, lub chociażby tylko sterować Postacią niezależną.
19. Interwencja ma na celu urozmaicenie fabuły i powinna zostać w miarę możliwości zakończona, jeżeli wszyscy zainteresowani Gracze tego zażądają. Jeżeli zażądają tego tylko niektórzy Gracze, Mistrz Gry powinien umożliwić im opuszczenie tematu.
20. Interwencja może dotyczyć każdego tematu fabularnego, przy czym musi być fabularnie uzasadniona, jednak w przypadku domu Gracza interwencja wymaga zgody jego właściciela. Nie dotyczy to hoteli, obozowisk i innych podobnych tematów.
21. Mistrz Gry nie może w wyniku interwencji trwale uszkodzić postaci Gracza bądź jej zabić z wyjątkiem poniższych sytuacji:
Tego nie widać.a. Mistrz Gry uzgodnił z Graczem, że ten godzi się na taką ingerencję (wtedy Gracz winien umieścić odpowiednią deklarację w Opisach dodatkowych).
Tego nie widać.b. Ingerencja w postać wynika wyłącznie z działań Graczy w danej fabule, a rola Mistrza Gry ogranicza się tylko do jej zatwierdzenia,
Tego nie widać.c. Taka ingerencja w postać Gracza jest karą zastosowaną zgodnie z niniejszym regulaminem.
22. Szczególnym typem interwencji fabularnej jest psikus, w którym interwencja Mistrza Gry ogranicza się do wprowadzenia do fabuły zdarzenia za pomocą pojedynczego postu i pozostawienie Graczom jego dalsze rozwinięcie.
23. Sędziowanie walk to interwencja, która dotyczy fabuły, w której Gracze bezpośrednio ze sobą rywalizują.
Tego nie widać.a. Przed przystąpieniem do walki Gracze powinni porozumieć się co do wyboru Mistrza Gry.
Tego nie widać.b. Gracze muszą zgłaszać Mistrzowi Gry wszelkie działania, które chcą ukryć przed innymi Graczami i z tego powodu nie chcą wspominać o nich w poście. Jeżeli Mistrz Gry uzna, że drugi Gracz powinien o tych działaniach wiedzieć, wspomina o nich w kolejnym poście lub w inny sposób informuje zainteresowanych Graczy.
Tego nie widać.c. Mistrz Gry powinien tak interpretować moce Graczy, by walka mogła być uczciwa dla wszystkich uczestników, a w szczególności powinien nie dopuszczać do sytuacji, w której Gracz wygrywa poprzez pojedyncze użycie mocy.
Tego nie widać.d. Mistrz Gry może wybrać system w jakim Gracze będą odpisywać, mając na celu zapewnienie każdemu z Graczy równych szans.

Podrozdział 3 – Zasady wspólne misjom i wydarzeniom fabularnym

:
24. Misje i Wydarzenia fabularne są fabułami prowadzonymi przez Mistrza Gry z tą różnicą, że misje powinny być wybierane dla krótszych, a Wydarzenia fabularne dla dłuższych, często wielowątkowych fabuł.
25. Mistrz Gry powinien informować Graczy o tym jakiej rangi jest Misja lub Wydarzenie fabularne. W przypadku braku tej informacji przyjmuje się, że jest to Misja lub Wydarzenie rangi A.
26. Gracze zapisują się na Misje i Wydarzenia fabularne w sposób określony przez Mistrza Gry.
27. Nagrodą w przypadku Misji i Wydarzeń fabularnych może być Przedmiot magiczny, Bestia, składniki eliksirów jak i same eliksiry o rangach nie niższych niż ranga Misji lub Wydarzenia. W przypadku Wydarzeń fabularnych nagrodą może być także artefakt oraz tytuł lub odznaczenie fabularne.
28. Szczególne zasady dotyczące Misji lub Wydarzenia fabularnego, a w szczególności terminy odpisów i konsekwencje ich niedochowania ustala Mistrz Gry Prowadzący daną fabułę po konsultacji z Graczami biorącymi w niej udział.
29. W przypadku sporu co do tego czy dana fabuła jest Misją czy Wydarzeniem fabularnym, przyjmuje się dla każdego z Graczy to rozwiązanie, które w danym wypadku jest dla niego korzystniejsze.

Podrozdział 4 – Misje

:
30. Misje są fabułami prowadzonymi przez Mistrza Gry mającymi określony z góry cel z tym, że postać Gracza nie musi znać tego celu w chwili jej rozpoczęcia.
31. Misje odbywają się w przeznaczonym do tego dziale, aczkolwiek w uzasadnionych przypadkach, gdy całość misji będzie możliwa do zamknięcia w jednej lokacji, możliwe jest jej prowadzenie w specjalnie do tego założonym temacie fabularnym, który po misji zostanie otwarty dla wszystkich Graczy. Do ukończenia misji temat powinien być odpowiednio oznaczony. W pozostałych przypadkach misje zakończone powinny zostać zamknięte i przeniesione do archiwum.
32. Ukończenie misji przez osiągnięcie celu jest nagradzane przez Mistrza Gry. Nagroda może być ustalona wcześniej, z tym, że w szczególnych okolicznościach można zmienić.
33. Dołączenie do Misji w trakcie jej trwania jest dopuszczalne tylko wyjątkowo i wymaga uzasadnionego zgłoszenia do Mistrza Gry prowadzącego daną Misje. Mistrz Gry może odrzucić takie zgłoszenie od czego nie przysługuje odwołanie.
34. Poziomy trudności misji:
Tego nie widać.– Misje rangi C to misje, w których postać Gracza nie może ponieść długotrwałych obrażeń lub umrzeć, z wyjątkiem sytuacji, gdy do takich obrażeń doprowadzi wyłącznie działanie samego Gracza. Jednocześnie niemożliwe jest popełnienie błędu, który wykluczy możliwość osiągnięcia celu Misji. Mistrz Gry może jednak zakończyć misję niepowodzeniem, jeżeli Gracz popełnia na tyle liczne i oczywiste błędy, że nie zasługuje na nagrodę za wykonanie misji.
Tego nie widać.– Misje rangi B to Misje, w których postać Gracza nie może ponieść długotrwałych obrażeń lub umrzeć, z wyjątkiem sytuacji, gdy do takich obrażeń doprowadzi wyłącznie działanie samego Gracza, a jednocześnie możliwe jest popełnienie błędu, który wykluczy możliwość osiągnięcia celu Misji.
Tego nie widać.– Misje rangi A to misje, w których postać Gracza może ponieść długotrwałe obrażenia lub umrzeć, a jednocześnie możliwe jest popełnienie błędu, który wykluczy możliwość osiągnięcia celu Misji.
35. Polowania to misje, których celem jest zdobycie Bestii i odbywają się w tematach fabularnych na obszarze, w którym dana Bestia występuje. Mogą odbywać się także w temacie przeznaczonym na misje. W przypadku polowań nagroda zależy od decyzji Mistrza Gry i oparta jest o ocenę prowadzenia przez Gracza jego postaci: przyznaje się Bestię oswojoną lub nieoswojoną z jednoczesnym wyznaczeniem warunków, które powinny zostać spełnione by uznać Bestię za nieoswojoną.
Tego nie widać.a. Nieoswojone Bestie nie mogą być używane w walkach, misjach i wydarzeniach fabularnych.
36. Misje dworskie są eksperymentalnym typem misji i z tego względu odbywają się tylko w wyznaczonym do tego miejscu.
Tego nie widać.a. Cel misji dworskich powinien być określony w ten sposób, by jego osiągnięcie mogło nastąpić na różne sposoby.
Tego nie widać.b. Dołączenie do takiej misji jest otwarte dla wszystkich Graczy, którzy fabularnie mogliby się znaleźć na obszarze, na którym misja się rozgrywa. W przypadku niespełnienia tego warunku Mistrz Gry może nie dopuścić Gracza do misji po jego pierwszym poście (wraz z uzasadnieniem takiej decyzji).
Tego nie widać.c. Gracze, którzy dołączą do misji mogą dołączyć do Graczy już biorących udział, postanowić osiągnąć cel w inny sposób lub też przeszkodzić w jego osiągnięciu.

Podrozdział 5 – Wydarzenia fabularne

:
37. Wydarzenia fabularne są fabułami prowadzonymi przez Mistrza Gry w jednym z tematów fabularnych, lub w dziale przeznaczonym na misje w tych szczególnych przypadkach, gdy wydarzenie odbywa się na terenach niedostępnych na forum lub zakłada podróż przez liczne lokacje.
38. Postawa postaci Gracza podczas Wydarzenia, a w szczególności jej odgrywanie i reagowanie na zaistniałe sytuacje, staranność przy pisaniu postów bądź inne względy zasługujące na szczególną aprobatę, mogą być nagradzane przez Mistrza Gry nagrodą o randze nie wyższej niż ranga Wydarzenia.
39. Dołączenie do eventu podczas jego trwania wymaga uzasadnionego zgłoszenia do Mistrza Gry z tym, że Mistrz Gry może odrzucić takie zgłoszenie tylko z przyczyn fabularnych. Odwołanie w tym wypadku nie przysługuje.
40. Poziomy trudności wydarzeń fabularnych:
Tego nie widać.– Wydarzenia fabularne rangi B to takie, w których ryzyko otwartego starcia jest nieznaczne i jednocześnie Gracz nie może ponieść długotrwałych obrażeń lub umrzeć, z wyjątkiem sytuacji, gdy do takich obrażeń doprowadzi wyłącznie działanie samego Gracza.
Tego nie widać.– Wydarzenia fabularne rangi A to takie, w których ryzyko otwartego starcia jest znaczące i jednocześnie Gracz może ponieść długotrwałe obrażenia lub umrzeć.
41. Bitwy to Wydarzenia, w których dochodzi do starcia pomiędzy przynajmniej dwoma występującymi w fabule frakcjami przy udziale przynajmniej trzech Mistrzów Gry.
Tego nie widać.a. Mistrz Gry Prowadzący pełni rolę analogiczną do Mistrza Gry w innych Wydarzeniach z wyjątkiem uprawnień, które zostały przeznaczone dla Mistrzów Gry stron.
Tego nie widać.b. Mistrzowie Gry stron wcielają się w Postać niezależną, będącą dowódcą sił biorących udział w starciu, a także kierują poczynaniami innych Postaci niezależnych należących do jego frakcji, które mają kontakt z Graczami biorącymi udział w wydarzeniu.
Tego nie widać.c. Bitwy odbywają się w specjalnie dla nich założonych tematach, które muszą pojawić się przynajmniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem rozpoczęcia Wydarzenia.
Tego nie widać.d. Gracze mogą dołączyć do każdej ze stron, a także brać udział w bitwie bez popierania którejkolwiek z frakcji. Jeżeli jednak Gracze chcą dołączyć do bitwy na czele własnych sił niezależnie czy jako dowódcy danej frakcji czy też nie, powinni skonsultować swój udział z Mistrzem Gry Prowadzącym.
42. Wyprawy to Wydarzenia odbywające się w specjalnie do tego celu wyznaczonych tematach, w których pisanie wymaga przynajmniej nadzorowania przez Mistrza Gry. Powinny być wybierane przez Mistrzów Gry dla największych wydarzeń, a także dla zdobycia artefaktów.
Tego nie widać.a. Wyprawę mogą zainicjować sami Gracze, którzy napiszą post w odpowiednim temacie i poinformują o tym wybranego przez siebie Mistrza Gry.
Tego nie widać.b. Wyprawy mogą polegać tylko na eksploracji danej lokacji, lub mogą mieć dodatkowo wskazany cel, który Gracze muszą osiągnąć (niekoniecznie podczas jednej sesji fabularnej i w wyniku działania jednej tylko grupy Graczy).
Tego nie widać.c. Każda wyprawa wymaga odpowiedniego tematu informacyjnego, w którym zostanie określone, w których tematach wydarzenie się odbywa, w jaki fabularny sposób Gracze mogą się dostać w to miejsce oraz wszelkie inne informacje, które są w danym przypadku istotne.


Rozdział IV
O tym jak walczyć z niegodziwością Mistrza Gry43. Gracz nie musi wskazywać środka, którego chce użyć przeciwko Mistrzowi Gry, wystarczy, że zwróci się do Administracji i opisze zaistniałą sytuację. Jednakże w przypadku wyraźnego określenia żądań, Administracja ogranicza się tylko do środków, które mogą dać pożądany przez Gracza efekt.

Odwołanie

:
44. Gracz, który uważa fabularne skutki decyzji Mistrza Gry za niemożliwe, wysoce nieprawdopodobne lub nie wynikające z zaistniałej w fabule sytuacji i w ten sposób krzywdzące wobec Gracza, może przed napisaniem własnego postu odwołać się do Administracji.
45. Nie można odwoływać się od decyzji Mistrza Gry, której wynik zależał od losu, chyba że Mistrz Gry przyjął rażąco niewłaściwy sposób losowania, a zwłaszcza gdy prawdopodobieństwo poniesienia negatywnych konsekwencji przez postać Gracza było zawyżone.
46. Przed odwołaniem Gracz powinien skontaktować się z Mistrzem Gry wyjaśniając swoje stanowisko i wnioskując o zmianę decyzji. Negatywna odpowiedź Mistrza Gry lub brak odpowiedzi w ciągu 48 godzin uprawnia do wniesienia odwołania.
47. W wypadku uwzględnienia odwołania Administracja nakazuje Mistrzowi Gry zmianę decyzji, wskazując jednocześnie na wytyczne jakimi Mistrz Gry powinien się kierować, by jego decyzja była fabularnie uzasadniona.

Zażalenie

:
48. Gracz, który ma podejrzenia co do braku bezstronności Mistrza Gry, które może skutkować nieuzasadnionym, negatywnym traktowaniem postaci Gracza lub nadmiernym uprzywilejowaniem innych uczestników, może wnieść do Administracji zażalenie mające na celu zmianę Mistrza Gry.
49. W przypadku gdy w fabule biorą udział Gracze, którzy zażalenia nie wnieśli Administracja po wysłuchaniu wszystkich zainteresowanych podejmuje stosowną decyzję.
50. Zażalenie zostanie odrzucone jeżeli przyczyny, na które się Gracz powołuje były mu wiadome przed tym jak zgodził się na udział Mistrza Gry, a w szczególności przed zapisaniem się na Misję lub Wydarzenie fabularne.

Skarga

:
51. W przypadku powtarzających się w jednej fabule naruszeń Regulaminów, a w szczególności niniejszego regulaminu Gracz może złożyć do Administracji skargę, by ukarać Mistrza Gry i usunąć skutki tych naruszeń.
52. Skarga może zostać złożona przez cały czas trwania fabuły a także tydzień od jej zakończenia.
53. W przypadku pozytywnego rozpatrzenie skargi Administracja może w zależności od okoliczności, dbając o dobro forum i biorąc pod uwagę możliwie najpełniejsza realizację interesów wszystkich zainteresowanych, zastosować jedną z poniższych kar:
Tego nie widać.a. Zmienić Mistrza Gry zgodnie z zasadami dotyczącymi zażalenia,
Tego nie widać.b. Uznać fabułę za niebyłą, jeżeli ze względu na notoryczne łamanie regulaminu przez Mistrza Gry nie ma sensu jej dalsze kontynuowanie jak i utrzymanie jej skutków,
Tego nie widać.c. Cofnąć negatywne dla postaci Graczy konsekwencje decyzji Mistrza Gry,
Tego nie widać.d. Upomnieć Mistrza Gry ze wskazaniem w jaki sposób może unikać popełnionych błędów w przyszłości,
Tego nie widać.e. Ukarać Mistrza Gry ostrzeżeniem,
Tego nie widać.f. Ukarać Mistrza Gry ostrzeżeniem oraz zawiesić go w wykonywaniu funkcji na określony czas, gdy przewinienia Mistrza Gry są znaczące, lecz dotyczą tylko jednej fabuły,
Tego nie widać.g. Usunąć Mistrza Gry z pełnionej funkcji.

54. W przypadku usunięcia Mistrza Gry z pełnionej funkcji, a także jego zawieszenia Administracja dokłada wszelkich starań, by żadna fabuła, w którą ukarany Mistrz Gry ingerował nie pozostała bez Mistrza Gry, chyba że obecność Mistrza Gry w niej jest zbędna, a zakończenie interwencji fabularnej jest zgodne z wolą Graczy.
55. Administracja może zastosować takie same środki także z własnej inicjatywy, a w szczególności wtedy, gdy naruszenia regulaminu przez Mistrza Gry są notoryczne i nie dotyczą tylko jednej prowadzonej przez niego fabuły.


Rozdział V
O dolegliwościach jakie mogą spaść ze strony Mistrza Gry na niesfornych Graczy56. Mistrz Gry może ukarać Gracza tylko w sposób i w sytuacjach przewidzianych w niniejszym regulaminie.
57. W wypadku kary oznaczonej w postach jej odbycie jest możliwe tylko w tematach fabularnych z wyjątkiem misji i wydarzeń fabularnych odbywających się w takich tematach.
58. Mistrz Gry może ukarać Gracza, który lekceważy dotyczące go decyzje Mistrza Gry karą w postaci dolegliwości fizycznej lub magicznej trwającej nie dłużej niż 30 postów. W przypadku notorycznego działania Gracza Mistrz Gry może zastosować tę karę na czas 60 postów.
Tego nie widać.a. Jeżeli poza lekceważeniem decyzji Gracz okazuje także brak szacunku dla Mistrza Gry lub pozostałych Graczy lub komunikuje, że nie ma zamiaru zmieniać swojego postępowania, Mistrz Gry może dodatkowo wykluczyć Gracza z prowadzonej przez niego fabuły lub wystąpić do Administracji o ostrzeżenie Gracza.
59. Mistrz Gry może ukarać Gracza, którego postać używa informacji, których zdobyć w żaden sposób nie mogła bądź niewątpliwe jest, że ich nie posiadała, karą w postaci upomnienia a także wskazać w jaki sposób powinien zmienić swój post. W przypadku notorycznego działania Gracza Mistrz Gry może zastosować dolegliwość fizyczną lub magiczną trwającą nie dłużej niż 40 postów.
60. Mistrz Gry może ukarać Gracza, który notorycznie próbuje wykonać rzeczy z oczywistych względów niemożliwe i to pomimo zwrócenia mu uwagi na ten fakt, karą w postaci dolegliwości fizycznej lub magicznej trwającej nie dłużej niż 20 postów.
61. Mistrz Gry może ukarać Gracza, którego postać zachowuje się w sposób oczywiście niewłaściwy do sytuacji a zachowanie to nie może być usprawiedliwione charakterem czy innymi cechami danej postaci, karą w postaci dolegliwości fizycznej lub magicznej trwającej nie dłużej niż 10 postów.
62. Przed nałożeniem jakiejkolwiek kary Mistrz Gry powinien spróbować wyjaśnić z Graczem zaistniałą sytuację, chyba że podejmował już takie próby uprzednio lub zachowanie Gracza wyraźnie pokazuje, że taka próba nie przyniesie żadnych rezultatów.
63. Nakładając karę Mistrz Gry powinien ją dostosować do sytuacji, pamiętając, że w regulaminie podano górne limity przeznaczone dla najbardziej godnych potępienia zachowań Gracza. Powinien wziąć przede wszystkim pod uwagę winę Gracza oraz szkodliwość jego działań.
Tego nie widać.a. W przypadku mniejszych przewinień, w szczególności jeżeli Gracz nawet nie był świadomy swojego niewłaściwego zachowania, Mistrz Gry może ograniczyć się tylko do niepożądanego przez postać Gracza zdarzenia przy czym powinien wtedy zaznaczyć wyraźnie, że jest to kara i za co została wymierzona.
64. Mistrz Gry może nałożyć na Gracza dolegliwości fizyczne lub magiczne a nawet zabić postać Gracza nie tylko w sytuacjach powyższych, lecz również wtedy gdy wynika to z samej fabuły. W takiej sytuacji dolegliwości czy śmierć nie są traktowane jako kara. Tylko w przypadku wymierzania przez Mistrza Gry kar za zachowanie Gracza możliwe jest wprowadzenie do fabuły zdarzenia, na które Gracz nie mógł zareagować.
Skryba
Skryba

Godność : Skryba
Wiek : Nieważny jest wiek
Wzrost / Waga : Któż by o to pytał
Aktualny ubiór : Jak na skrybę przystało
Pod ręką : Pióro, inkaust i Wielka Księga
Stan zdrowia : Zdrowy jak rybka

Liczba postów : 94
Dołączył : 02/11/2018

Powrót do góry Go down

Powrót do góry


 
Permissions in this forum:
Nie możesz odpowiadać w tematach